Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?captcharefresh
Voer de code in de afbeelding in

AV

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.
Algemene informatie
Consultant B.I. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Clos Paul Duquenne 12, 1435 Hévillers, België en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0884.349.691.
Artikel 2.
Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Consultant B.I. worden geleverd aan diens klanten. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden zonder voorbehoud. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de klant, tenzij door een van de bestuurders van Consultant B.I. schriftelijk iets anders is overeengekomen. Overeenkomsten die vrijgesteld zijn van de toepassing van een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, vervangen uitsluitend de desbetreffende clausule(s). De andere clausules blijven volledig van toepassing.
Artikel 3.
Voorwerp van de dienstverlening
Consultant B.I. is expert op het vlak van consultancy, ondersteuning en opleidingen inzake databankbeheer en daaraan gekoppelde domeinen. Consultant B.I. kan diensten verlenen met betrekking tot onder andere consultancy, ondersteuning bij onderhandelingen of plaatsing van experten bij de klant. De partijen zullen overeenkomen welke diensten Consultant B.I. exact moet leveren bij aanvang van de prestaties en zullen die omschrijving indien nodig aanpassen en/of uitbreiden tijdens de uitvoering.
Artikel 4.
Verplichtingen
§1. Consultant B.I. gaat uitsluitend een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Consultant B.I. zal alle opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren. Consultant B.I. mag zijn opdrachten toevertrouwen aan interne en externe medewerkers. In dat geval blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Consultant B.I. verbindt zich ertoe om zijn taken uit te voeren binnen een redelijke termijn. Consultant B.I. is in geen geval aansprakelijk indien een overschrijding van de termijn te wijten is aan de klant, aan derden of aan overmacht.

§2. Consultant B.I. zal de nodige organisatorische en administratieve maatregelen treffen om te vermijden dat belangenconflicten tussen zijn klanten ontstaan en hun belangen schaden na levering van zijn consultancydiensten. Daartoe is de klant verplicht om Consultant B.I. op de hoogte te brengen van alle informatie die een situatie met belangenconflicten zou kunnen veroorzaken voor Consultant B.I. (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: de naam van de bestuurder/het bedrijf waarvoor advies wordt gevraagd, dient altijd te worden meegedeeld aan Consultant B.I.). Consultant B.I. behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren om deontologische redenen indien er risico bestaat op belangenconflicten die zijn klanten kunnen schaden.
Artikel 5.
Medewerking van de klant
Consultant B.I. doet zijn best om zijn klanten een optimale dienstverlening te bieden. Daarvoor zijn een vlotte communicatie en samenwerking tussen Consultant B.I. en de klant noodzakelijk. Consultant B.I. levert daarnaast een aanpak op maat, op basis van concrete feiten. De klant dient spontaan en onmiddellijk alle informatie te verschaffen die gerelateerd is aan de prestaties waarvan sprake in de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens, informatie en documenten die hij aflevert. Indien de klant niet meewerkt en/of de overeengekomen deadlines of vorige afspraken niet naleeft, is Consultant B.I. vrij om zijn dienstverlening aan de klant stop te zetten en zich terug te trekken uit de overeenkomst. Consultant B.I. is niet aansprakelijk voor de schade die uit die terugtrekking kan voortvloeien.
Artikel 6.
Schadeloosstelling – Klachten – Betaling
§1. Consultant B.I. factureert zijn prestaties volgens uurtarieven of andere methodes, zoals vermeld in de overeenkomst met de klant. De prijsberekeningsmethode en het bedrag worden in overleg bepaald op basis van het type dienstverlening, de complexiteit, de inzet en de dringendheid van de opdracht.

§2. Consultant B.I. kan een of meerdere voorschotten eisen voor de aanvang van de dienstverlening en tijdens de volledige duur van de dienstverlening. Aan het einde van de opdracht ontvangt de klant een eindfactuur, met aftrek van de reeds betaalde voorschotten.

§3. Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur, dan moet hij ze schriftelijk en met een motivering betwisten binnen de 14 dagen na de factuurdatum, op straffe van verval van dat recht.

§4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle facturen contant en zonder korting betaald te worden op het hoofdkantoor van Consultant B.I. Als een factuur niet betaald is op de vervaldatum, behoudt Consultant B.I. zich het recht voor om – zonder voorafgaande ingebrekestelling van de klant via aangetekende brief – (A) nalatigheidsinteresten van 1,5% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop de volledige som betaald is, en (B) een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% van de te laat betaalde som met een minimumbedrag van 60 EUR, onverminderd het recht op terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief de procedureschadevergoeding) als de schuld via gerechtelijke weg moet worden geïnd. Ook heeft Consultant B.I. het recht om zijn activiteiten in alle lopende dossiers met die klant op te schorten tot alle facturen volledig betaald zijn of om onmiddellijk elke samenwerking met die klant stop te zetten. Consultant B.I. is niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit die stopzetting van zijn dienstverlening of uit de ontbinding van zijn overeenkomst met de klant.
Artikel 7.
Aansprakelijkheid
§1. De klant levert Consultant B.I. zowel bij aanvang van de prestaties als tijdens de duur van de overeenkomst op eventueel verzoek van Consultant B.I. alle informatie die nodig is voor een optimale dienstverlening. Consultant B.I. is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt doordat de klant onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft.

§2. Hoe dan ook is elke mogelijke contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid ten laste van Consultant B.I., zijn onderaannemers en/of zijn werknemers beperkt tot het hoofdbedrag, de kosten en de interesten, tot het bedrag excl. btw dat de klant heeft betaald in het dossier waarin de aansprakelijkheid geldt en, bij gebrek aan zo’n dossier, tot een maximum van € 7500 per schadegeval.

§3. Consultant B.I. kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor indirecte of bijkomende schade, gebruiksderving of winstderving door de klant of door derden.

§4. Consultant B.I. levert behoorlijke inspanningen om zijn e-mails te beschermen tegen virussen of andere storingen door computers of een IT-systeem. De klant dient echter zelf de nodige maatregelen te treffen om zijn computers en IT-systeem te beschermen.

Consultant B.I. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van de ontvangst of het gebruik van digitale communicatie van Consultant B.I.
Artikel 8.
Intellectuele eigendomsrechten
Buiten het kader van de opdracht die werd toegewezen aan Consultant B.I. mag de klant geen verklaringen, aantekeningen, adviezen, contracten, documenten, slides of andere intellectuele producten van Consultant B.I. kopiëren, publiceren of op een andere manier gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk toegestaan door Consultant B.I.
Artikel 9.
Wijzigingen
Consultant B.I. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
Artikel 10.
Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
§1. Alle overeenkomsten tussen Consultant B.I. en de klant zijn volledig onderworpen aan het Belgisch recht.

§2. De partijen regelen hun geschillen bij voorkeur via minnelijke schikking.

§3. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel zijn bevoegd in geval van geschillen tussen Consultant B.I. en de klant.

© ATELIER100 ✿ For the moments & details